Regulamin serwisu

spokeo.pl

 

Siecreklamowa.pl Piotr Sochan z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodnicza 4g/1 05-082 Stare Babice, NIP 9211810551 niniejszym ustanawia Regulamin Serwisu „spokeo.pl

 

§ 1

Cel Regulaminu

Celem Regulaminu Serwisu spokeo.pl (dalej: „Regulamin”) jest określenie zasad korzystania z Serwisu spokeo.pl.

 

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:

 1. „Usługodawca” - oznacza Siecreklamowa.pl Piotr Sochan z siedzibą , adres: ul. Ogrodnicza 4g/1 05-082 Stare Babice, NIP 9211810551;
 2. „Serwis” - oznacza serwis internetowy  spokeo.pl dostępny pod adresem URL : https://spokeo.pl
 3. „Użytkownik” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która założyła konto w Serwisie oraz zaakceptowała Regulamin Serwisu oraz Regulamin Świadczenia Usług;
 4. „Niezarejestrowany Przedsiębiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która ma założoną wizytówkę firmy w Serwisie, ale nie ma założonego konta w Serwisie;
 5. „Korzystający” - oznacza każdą osobę, korzystającą z Serwisu za pomocą sieci Internet;
 6. „Baza Serwisu” – oznacza zbiór danych zgromadzonych w Serwisie , zawierający aktualne dane polskich przedsiębiorców i instytucji.

 

§ 3

Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu w wersji podstawowej jest bezpłatne, dostępne dla wszystkich korzystających z sieci Internet i nie wymaga rejestracji konta.
 2. Warunkiem  korzystania z Serwisu w wersji rozszerzonej (płatnej) jest rejestracja konta w Serwisie oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się tym samym do jego przestrzegania.
 4. Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga używania przez Korzystającego oprogramowania sprzętu w wersji Windows 7 lub nowszej, macOS lub Android oraz programów pozwalających na otwieranie dokumentów w formacie PDF.
 5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci internetowej,
  2. posiadanie skrzynki pocztowej e-mail;
  3. używanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www z włączona obsługą plików 'cookies': Internet Explorer 7.0, Chrome 20, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje.

 

§ 4

Rejestracja konta w Serwisie

 1. W celu uzyskania statusu Użytkownika zainteresowana osoba (dalej: „Zainteresowany”) musi dokonać rejestracji konta w Serwisie.
 2. Rejestracja i aktywacja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Zainteresowany może zarejestrować konto Użytkownika dla osoby fizycznej albo dla jednostki organizacyjnej (osoby prawne, spółki osobowe).
 4. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez Zainteresowanego wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej "Formularz") albo napisanie do Serwisu wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Wypełnienie Formularza i wysłanie wiadomości rejestracyjnej określonych w ust. 4 wymaga:
  1. udostępnienia przez Zainteresowanego danych, o które zostanie poproszony w ramach Formularza;
  2. zaproponowania hasła, przy czym hasło musi się składać się z co najmniej 6 znaków oraz co najmniej jednej cyfry.
 6. Dokonując rejestracji Zainteresowany musi zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu jego danych osobowych w celach niezbędnych do świadczenia usług na jego rzecz i zaznaczyć okienko potwierdzające zapoznanie się z jej treścią.
 7. Dokonując rejestracji Zainteresowany musi zaakceptować niniejszy Regulamin i zapoznać się z jego treścią. Potwierdzeniem tego jest  zaznaczenie okienka potwierdzającego akceptację Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią.
 8. Dokonując rejestracji Zainteresowany ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 9. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu opcji "zarejestruj" Zainteresowany otrzyma na podany przez siebie w Formularzu adres e-mail potwierdzenie przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie wraz z linkiem aktywacyjnym.
 10. Aktywacja konta w Serwisie wymaga kliknięcia w link aktywacyjny w ciągu 24 godzin od jego otrzymania.
 11. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji.

 

§ 5

Sposób korzystania z Serwisu

 1. Korzystający, w tym Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. podawania danych i informacji, które są zgodne z rzeczywistością;
  2. powstrzymywania się od działań mogących uniemożliwić, utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  3. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym do przetwarzania danych osobowych osób trzecich bez podstawy prawnej;
  4. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność osób trzecich;
  5. nieużywanie Serwisu do celów innych niż korzystania z usług Usługodawcy;
  6. aktualizacji danych kontaktowych;
  7. powstrzymywania się od działań mogących naruszać renomę Usługodawcy oraz podmiotów z nim powiązanych oraz współpracujących;
  8. zachowania w poufności danych logowania do Serwisu;
  9. powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich;
  10. powstrzymywania się od zamieszczania opinii i ocen, zawierających treści reklamowe lub mające charakter niezamówionej informacji handlowej.
 3. Korzystający jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich;
  2. powstrzymywania się od zamieszczania opinii i ocen, zawierających treści reklamowe lub mające charakter niezamówionej informacji handlowej.
 4. Serwis umożliwia wszystkim Korzystającym zamieszczanie opinii i ocen o przedsiębiorcach, których dane są zawarte w Bazie Serwisu.
 5. Opinie i oceny mogą odnosić się jedynie do działalności przedsiębiorcy, którego dotyczą. Korzystający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodanych przez siebie opinii i ocen.
 6. Użytkownik ma możliwość wykupienia pakietu dodatkowych usług marketingowych. Zakres tych usług, zasady ich świadczenia oraz cenę określa Regulamin Świadczenia Usług Serwisu.

 

§ 6

Usunięcie konta w Serwisie

 1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w Serwisie.
 2. Usunięcie konta nie zwalnia Użytkownika z konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy za zamówione usługi.
 3. Wniosek o usunięcie konta powinien być złożony przez Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail wysłanej z adresu e-mail przypisanego do jego konta na adres e-mail Serwisu lub listownie przesyłką poleconą na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca usuwa konto Użytkownika w terminie 7 dni od otrzymania wniosku określonego w ust. 3.
 5. Usunięcie konta może nastąpić również bez wniosku Użytkownika w przypadku:
  1. podawania przez Użytkownika danych i informacji niezgodnych z rzeczywistością;
  2. naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  4. naruszenia przez Użytkownika praw innych Użytkowników.
 6. W sytuacji określonej w ust. 5, Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze usunięcia konta za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 3 dni przed planowaną datą usunięcia konta.
 7. Przedsiębiorca ma prawo usunięcia wszystkich jego danych z Serwisu, w tym utworzonej dla niego wizytówki zawierającej jego dane rejestracyjne.
 8. Do procedury usunięcia danych Przedsiębiorcy z Serwisu stosuje się postanowienia ust. 3 i 4.

 

§ 7

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić:
  1. bezpieczeństwo danych przetwarzanych w Systemie;
  2. całodobową dostępność Serwisu i Systemu, za wyjątkiem przerw spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub aktualizacyjnymi oraz awarii spowodowanych działalnością osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada.
 2. Usługodawca jest uprawniony do:
  1. zmiany parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz wizualnych Serwisu oraz Systemu;
  2. wyłączenia dostępności Serwisu i Systemu w przypadku dokonywania prac konserwacyjnych lub modyfikacyjnych oraz wdrażania aktualizacji.
  3. usunięcia Serwisu oraz całej zawartości jego serwera w przypadku zakończenia działalności Serwisu;
  4. zaprzestania świadczenia usług prowadzenia konta w Serwisie w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu;
  5. odmowy publikacji opinii lub oceny oraz usunięcia opinii lub oceny, która narusza Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.

 

§ 8

Odpowiedzialność stron

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wywołane przerwami w dostępie do Serwisu i Systemu, jeżeli przerwy te zostały wywołane koniecznością konserwacji, modernizacji oraz aktualizacji;
  2. szkody wywołane przerwami w dostępie do Serwisu i Systemu, które zostały wywołane działaniami osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności atakami hakerskimi;
  3. szkody wywołane utratą zamieszczonych danych i dokumentów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie oraz Systemie, jeżeli wynikły one z:
   1. działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, które ma charakter nadzwyczajny i któremu nie można zapobiec, jak również za skutki innych zdarzeń obiektywnie utrudniających lub uniemożliwiających całkowite lub częściowe wykonanie obowiązków wynikających z Regulaminu, nawet przy zachowaniu szczególnej staranności, takich jak w szczególności:
   2. działania Użytkownika;
   3. działania osoby trzeciej, za którą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych, które są nieprawdziwe lub nieprawidłowe oraz za podanie przez niego danych osób trzecich bez ich zgody.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność danych zawartych w Bazie Serwisu.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez niego danych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Korzystających z Serwisu, w szczególności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika swoich danych logowania do Serwisu osobom trzecim.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Korzystającego, w tym Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 9

Ochrona prywatności

 1. Serwis korzysta z tzw. plików cookies w celu lepszego spełniania oczekiwań Korzystających, w tym Użytkowników. Dozwolone jest zablokowanie zapisywania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 2. Ochrona danych osobowych w zakresie stosunków pomiędzy stronami została określona w Polityce Prywatności Serwisu. Postanowienia tam zawarte są wiążące dla stron.

 

§ 10

Prawa autorskie

 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe.
 2. Powyższe treści nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Użytkownik umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe tym samym oświadcza, że przysługują mu prawa do zamieszczanych w reklamie oznaczeń słownych graficznych i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie oznaczeń słownych i graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Usługodawcy oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.
 4. W przypadku, gdy oświadczenie Użytkownika określone w ust. 3 okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Użytkownik zobowiązany jest zaspokoić w całości roszczenia osób trzecich oraz naprawić szkody lub zwrócić wydatki poniesione przez Usługodawcę.

 

§ 11

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie funkcjonowania Serwisu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, login, adres);
  2. opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji;
  3. opis żądań lub wniosków.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@spokeo.pl lub listownie na adres: ADCONNECT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, ul. Pełczyńskiego 16/23, 01-471 Warszawa
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu określonego w ust. 4, jeżeli rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez niego w reklamacji.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, to nie wpływa to na ważność Regulaminu w pozostałej części. Usługodawca w takiej sytuacji zastąpi nowymi postanowieniami, te postanowienia, które okazały się nieważne.
 2. Usługodawca ma  prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości funkcjonalności Serwisu w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru funkcjonalności Serwisu.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca informuję o tym Użytkownika pocztą e-mail na 5 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu przez strony rozpoznawać będzie sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 5. Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Usługodawcą a Korzystającym oraz Użytkownikiem jest wyłącznie prawo polskie.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

serwisu spokeo.pl

ADCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pełczyńskiego 16/23, 01-471 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725198, NIP:         5272844973 REGON: 369802050,  niniejszym ustanawia regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Serwisu „spokeo.pl”.

 

§ 1

Cel Regulaminu

Celem Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Serwisu „spokeo.pl” (dalej: „Regulamin”) jest określenie zasad świadczenia usług przez ADCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie na rzecz użytkowników serwisu, zasad zawierania umów oraz zasad i warunków płatności.

 

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:

 1. „Usługodawca” - oznacza spółkę ADCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, adres: Pełczyńskiego 16/23, 01-471, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725198, NIP: 5272844973 REGON: 369802050;
 2. „Serwis” - oznacza serwis internetowy „spokeo.pl” dostępny pod adresem URL : https://spokeo.pl
 3. „Użytkownik” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która założyła konto w Serwisie, zaakceptowała Regulamin Serwisu oraz Regulamin Świadczenia Usług;
 4. „Gość” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która ma założoną wizytówkę firmy w Serwisie, ale nie ma założonego konta w Serwisie;
 5. „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” – oznacza wykonywanie usługi na rzecz Użytkownika, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemu na zamówienie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 ze zm.);
 6. „Umowa na świadczenie usług” – oznacza umowę o świadczenie usług hostingowych i marketingowych, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z wykorzystaniem narzędzi techniczno – organizacyjnych na podstawie oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej;
 7. „Pakiet Usług” - oznacza zestaw usług oferowany przez Usługodawcę.
 8. „Domena” - oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia
 9. „Podmiot Korzystający” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która prowadzi działalność gospodarczą lub statutową, w imieniu, której Użytkownik wykupił Pakiet Usług.

 

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga używania przez Gościa i Użytkownika oprogramowania sprzętu w wersji Windows 7 lub nowszej, macOS lub Android oraz programów pozwalających na otwieranie dokumentów w formacie PDF.
 2. Warunkiem  podstawowym korzystania w stopniu pełnym z Serwisu oraz Systemu jest rejestracja konta w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Serwisu.

 

§ 4

Usług Podstawowe

 1. Usługodawca zamieszcza w swojej bazie danych i publikuje w swoim Serwisie dane wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Usługodawca tworzy dla każdego Gościa wizytówkę w Serwisie, obejmującą jego dane rejestracyjne. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie (dalej: „Usługi Podstawowe”).

 

§ 5

Usługi Płatne

 1. Usługodawca oferuje Użytkownikowi świadczenie następujących usług drogą elektroniczną:
  1. utworzenie dla Użytkownika strony internetowej na serwerze obsługiwanym  przez Serwis;
  2. rejestracja i udostępnienie dla strony internetowej Użytkownika Domeny spokeo.pl;
  3. hosting utworzonej dla Użytkownika strony internetowej;
  4. pozycjonowanie utworzonej dla Użytkownika strony internetowej w wyszukiwarkach internetowych;
  5. promowanie firmy Użytkownika oraz utworzonej dla Użytkownika strony internetowej w wyszukiwarkach internetowych, portalach społecznościowych oraz innych mediach elektronicznych

- dalej: „Usługi Płatne”.

 1. Rejestracja Domeny oznacza umieszczenie nazwy Domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze Serwisu.
 2. Hosting oznacza oddanie Użytkownikowi do korzystania powierzchni dysku serwera Serwisu.
 3. Pozycjonowanie to działania mające na celu zwiększenie widoczności strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

 

§ 6

Zamawianie Usług

 1. Użytkownik zamawia Usługi w Pakiecie Usług poprzez wybór w Systemie Serwisu opcji „Zamawiam Pakiet Usług” oraz określenie miesięcznego budżetu, jaki zamierza przeznaczyć na korzystania z Usług Serwisu.
 2. Minimalny budżet miesięczny Pakietu Usług to 300 zł netto.
 3. Użytkownik ma możliwość zamówienia Pakietu Usług oraz określenia ich budżetu po zarejestrowaniu i zweryfikowaniu konta w Serwisie.
 4. Pakiet Usług zamawia się drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Serwisu wiadomości pocztą elektroniczną i określenie miesięcznego budżetu.
 5. Każdy Pakiet Usług określony w ust. 1 przypisany może być tylko jednemu przedsiębiorstwu.
 6. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić Pakiet Usług poprzez zmianę miesięcznego budżetu. Zmiana jest skuteczna od kolejnego miesiąca.

 

§ 7

Pakiet Usług

 1. Pakiet Usług jest indywidualnie dopasowywany do Użytkownika.
 2. Dopasowanie Pakietu Usług do Użytkownika następuje na podstawie:
  1. charakteru i rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
  2. rozmiaru jego przedsiębiorstwa;
  3. wyznaczonego przez Użytkownika budżetu miesięcznego;
  4. indywidualnych życzeń i preferencji Użytkownika.
 3. Serwis dopasowując Pakiet Usług ustala jakie narzędzia będą w danym przypadku najlepsze do osiągnięcia założonych celów marketingowych.
 4. Za świadczenie Usług Płatnych Usługodawcy należy się wynagrodzenie w wysokości miesięcznego budżetu ustalonego przez Użytkownika, powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

 

§ 8

Zasady płatności

 1. Pakiet Usług staje się aktywny i wiążący po zaksięgowaniu opłaty na koncie Usługodawcy.
 2. Wynagrodzenie za Usługi Płatne płatne jest co miesiąc na podstawie comiesięcznej faktury wystawianej na początek miesiąca i przesyłanej Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy określony w fakturze za dany miesiąc.
 4. Termin płatności to 14 dni od wystawienia faktury.
 5. W przypadku braku płatności faktury w terminie określonym w ust. 4, Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług Płatnych. Zawieszenie  świadczenia Usług Płatnych oznacza w szczególności wyłączenie funkcjonowania strony internetowej Użytkownika. W trakcie zawieszenia świadczenia Usług Płatnych, Usługodawca dalej świadczy Usługi Podstawowe.
 6. Po opłacie i aktywacji Pakietu Usług  nie można z niego zrezygnować, z zastrzeżeniem § 8 ust. 8 i § 16 ust. 2 Regulaminu.

 

§ 9

Zawarcie umowy na świadczenie usług

 1. W celu zawarcia i wykonania Umowy na świadczenie usług wymagane jest udostępnienie Usługodawcy przez Użytkownika następujących danych Podmiotu Korzystającego:
  1. imię i nazwisko i firma lub nazwa podmiotu;
  2. adres prowadzenie działalności/siedziby (kod pocztowy, miasto, ulica, nr lokalu);
  3. dane rejestrowe CEIDG (PESEL, NIP, REGON,) lub dane rejestrowe KRS (Nr KRS, NIP, REGON);
  4. adres e-mail do korespondencji;
  5. numer telefonu komórkowego.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy na świadczenie usług przez Użytkownika w imieniu Podmiotu Korzystającego jest posiadanie umocowania do działania w jego imieniu. Użytkownik działając w imieniu Podmiotu Korzystającego oświadcza, że jest umocowany do działania w jego imieniu. Usługodawca może jednak zażądać od Użytkownika przedstawienia odpowiednich dokumentów wykazujących jego umocowanie.
 3. Użytkownik zawiera Umowę na świadczenie usług z Usługodawcą poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zamówienie Pakietu Usług i dokonanie płatności. Umowy na świadczenie usług zawierana jest przez strony z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę zgodności danych podanych przez Użytkownika z danymi w CEIDG lub KRS.
 4. Potwierdzeniem zawarcia Umowy na świadczenie usług jest wysłanie na podany przez Użytkownika na adres e-mail informacji o zawarciu umowy.
 5. Brak zgodności danych identyfikacyjnych określonych w ust. 1 pkt 1 – 3 udostępnionych przez Użytkownika z danymi identyfikacyjnymi zapisanymi  w CEIDG lub KRS powoduje konieczność poprawy danych przez Użytkownika poprzez wysłanie pocztą e-mail do Usługodawcy prawidłowych danych. O fakcie niezgodności danych Użytkownik jest informowany za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 6. Brak poprawy  danych identyfikacyjnych określonych w ust. 1 pkt 1 – 3 przez Użytkownika w terminie 7 dni od ich stwierdzenia powoduje odrzucenie wniosku Użytkownika o zawarcie Umowy na świadczenie usług. W takim przypadku Usługodawca zwraca Użytkownikowi otrzymane od niego na poczet umowy środki pieniężne. Zwrot następuje na numer konta wskazany przez Użytkownika.
 7. W przypadku, gdy poprawienie  danych identyfikacyjnych jest niemożliwe, gdyż  Podmiot Korzystający nie istnieje Umowa na świadczenie usług nie może zostać zawarta.
 8. Użytkownik może odstąpić od  Umowy na świadczenie usług w terminie 7 dni od jej zawarcia.

 

§ 10

Faktury

 1. Usługodawca wystawia fakturę VAT na podstawie danych do faktury VAT podanych przez Użytkownika. Co do zasady powinny to być dane Podmiotu Korzystającego.
 2. Faktura za dany miesiąc korzystania z Usług Płatnych wystawiana jest na początek tego miesiąca.
 3. Faktura doręczana jest Użytkownikowi w terminie 3 dni po jej wystawieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 11

Świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy usługi z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter usług, ze szczególną dbałością o interesy i wizerunek Użytkownika oraz Podmiotu Korzystającego.
 3. Usługodawca świadczy usługi w czasie przez siebie ustalonym, tak aby jednak zapewnić sprawne ich wykonywanie.

 

§ 12

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik  udostępni w formie pisemnej wszelkie możliwe informacje, które umożliwią Usługodawcy sprawne wykonywanie usług. Informacje mniejszej wagi Użytkownik  może udostępnić również w formie ustnej poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści nieprawdziwych, mogących wprowadzić w błąd lub naruszających dobra osobiste.

 

§ 13

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wynikającą z obowiązujących przepisów prawa za prawidłowe wykonanie swoich obowiązków umownych względem Użytkownika.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z jego winy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki korzystania z jego Usług, w szczególności za negatywne efekty działań promocyjnych albo za brak efektów promocyjnych;
  2. treść opinii, komentarzy i ocen zamieszczanych w Serwisie.

 

§ 14

Zasady techniczne

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez niego danych.
 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych, które są nieprawdziwe lub nieprawidłowe oraz za podanie przez niego danych osób trzecich bez ich zgody.
 3. Usługodawca zapewnia, że świadczenie usługi drogą elektroniczną objęte jest ochroną przez nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 

§ 15

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w zakresie stosunków pomiędzy stronami została określona w Polityce Prywatności Serwisu. Postanowienia tam zawarte są wiążące dla stron.

 

§ 16

Prawa autorskie

 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe.
 2. Powyższe treści nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Użytkownik umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe tym samym oświadcza, że przysługują mu prawa do zamieszczanych w reklamie oznaczeń słownych graficznych i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik udziela również tym samym Usługodawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie oznaczeń słownych i graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Usługodawcy oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.
 4. W przypadku, gdy oświadczenie Użytkownika określone w ust. 3 okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Użytkownik zobowiązany jest zaspokoić w całości roszczenia osób trzecich oraz naprawić szkody lub zwrócić wydatki poniesione przez Usługodawcę.

 

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca informuję o tym Użytkownika pocztą e-mail na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy na świadczenie usług w terminie 7 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej przez strony rozpoznawać będzie sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 4. Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest wyłącznie prawo polskie.

 

2023 Spokeo - Wszelkie prawa zastrzeżone

Portal należy do wydawcy SPOKEO