POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU
prowadzonego przez Invest Group ul. Pełczyńskiego 16/23 01-471
Warszawa NIP 9211810551


§ 1.
Cel Polityki Prywatności

 1. Celem Polityki Prywatności (dalej: „Polityka”) jest określenie zasad gromadzenia,przetwarzania, powierzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis od jego użytkowników.
 2. Zadaniem Polityki jest zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami RODO oraz przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 2.
Administrator danych osobowych Serwisu

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest: Invest Group ul. Pełczyńskiego 16/23 01-471 Warszawa NIP 9211810551§ 3.
Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:

 1. „RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 2. „Polityka” – oznacza niniejszą Politykę;
 3. „Dane Osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;
 4. „przetwarzanie” – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO;
 5. „Serwis” - oznacza serwis internetowy dostępny pod obecnym adresem url na którym znajduje się niniejszy dokument
 6. „Użytkownik” - oznacza osobę fizyczną, zarówno posiadającą zarejestrowane konto w Serwisie, jak i nieposiadającą takiego konta, która przegląda Serwis lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu.

§ 4.
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Serwis nie przetwarza żadnych Danych Osobowych w przypadku Użytkowników, którzy tylko przeglądają Serwis.
 2. Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Serwis pozyskuje Dane Osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach:
  a) gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne do świadczenie na ich rzecz usług przez Administratora;
  c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Użytkownika.
 4. Serwis zapewnia, że:
  a) co do zasady będą przetwarzane wyłącznie te Dane Osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania;
  b) dba o ochronę prywatności i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z wymogami prawa;
  c) podejmuje on działania na rzecz zachowania bezpieczeństwa Danych Osobowych;
  d) umożliwia on osobom, których Dane Osobowe przetwarza, wykonywanie swoich praw;
  e) spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych jest przez niego należycie udokumentowane;
  f) stosuje on środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych Danych Osobowych.
 5. Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w następujących celach:
  a) w celu obsługi konta i transakcji Użytkownika oraz rozwiązywania problemów technicznych;
  b) w celu założenia konta dla Użytkownika oraz jego zarządzania;
  c) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną;
  d) w celach marketingowym, analitycznym i dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę;
  e) w celu wykrywania botów i nadużyć w usługach.

§ 5
Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Jeżeli Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


§ 6.
Uprawnienia Użytkownika


Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia względem Administratora:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika;
 2. prawo do przenoszenia przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika, tj. do otrzymania od Administratora Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 3. prawo do sprostowania przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika;
 4. prawo do usunięcia przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika;
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 7.
Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

 1. Serwis może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora, jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Administratora. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego Dane Osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym poinformowany.
 2. Serwis co do zasady nie przekazuje podmiotom trzecim Danych Osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  a) W przypadku korzystania z płatności internetowych Caashbill S.A. Dane Osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) będą udostępniane CASHBILL S.A. w celu realizacji płatności.

  b) W przypadku gdy istnieje potrzeba powierzenia Danych Osobowych zewnętrznym usługodawcom innym niż w lit. a) w celu prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkowników.
  c) Serwis może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 3. W przypadku powierzenia Danych Osobowych Użytkowników zewnętrznym usługodawcom, Serwis zobowiązuje się, że:
  a) będą oni przestrzegać zasad niniejszej Polityki;
  b) nie powierzą oni dalej Danych Osobowych Użytkowników.
 4. Serwis nie przekazuje Danych Osobowych do państwa trzeciego położonego poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której Dane Osobowe dotyczą.

§ 8.
Okres przetwarzania Danych OsobowychSerwis nie przetwarza Danych Osobowych Użytkownika dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia
celów, które legły u podstaw ich zgromadzenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z prawem
wymagane lub dozwolone jest przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.

§ 9
Bezpieczeństwo

 1. Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Serwis podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi lub zmianie Danych Osobowych Użytkownika.
 3. Podmioty, którym Serwis powierza przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników zobowiązane są do stosowania takich samych zasad bezpieczeństwa jak te określone w niniejszej Polityce.

§ 10
Zmiana PolitykiSerwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

§ 11
Dane Kontaktowe

 

 1. Realizacji uprawnień określonych w § 6 niniejszej Polityki dokonuje się za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt
 2. Wszelkie pytania odnośnie Polityki należy kierować a pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod w zakładce kontakt
2023 Spokeo - Wszelkie prawa zastrzeżone

Portal należy do wydawcy SPOKEO